Badminton

Badminton group
Tuesday 7:00 - 8:30 pm mixed Leutewitzer Ring 141